verifikimiifakteve.mksitemap
verifikimiifakteve.mksitemap

Rregullat e komentimit

Redaksia nuk i miraton, nuk i përkrah, nuk i mbështet, nuk i inkurajon, nuk i verifikon ose nuk pajtohet me komentet, mendimet ose deklaratat e publikuara nga ana e shfrytëzuesve në çfarëdo forme nëpërmjet këtij blogu.

Të gjitha informatat e publikuara në internet, veçanërisht këshillat dhe mendimet, janë pronësi dhe përgjegjësi e personave që i kanë publikuar ato dhe nuk i paraqesin pikëpamjet e redaksisë ose të personave ose të organizatave që kanë lidhje me të (redaksinë).

Ju pajtoheni se redaksia ose organizatat që kanë lidhje me të, nuk kanë përgjegjësi ndaj jush, as që u detyrohen diçka, sa i përket informatave ose materialeve të publikuara nga të tjerët, duke i përfshirë edhe përmbajtjet që mund të përmbajnë elemente të ofendimit dhe të shpifjes, material ilegal ose material që i shkel këto rregulla për komentim.

Redaksia e mban të drejtën që, në qoftë se në komente identifikon gjuhë të urrejtjes, ofendime, shpifje ose çfarëdo qoftë veprime kriminale, t’i largojë komentet e tilla pa paralajmërim paraprak.

Abonohuni për lajmet më të reja